Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lahden Fotoklubi ry, Hallituksen puheenjohtaja
Esa Heiskanen
[email protected]
P. 045 313 0305
Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme
seuran toimintaan osallistuvilta. Rekisterinpitäjä on
vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi
sekä henkilötietojesi suojaaminen on seuralle ensiarvoisen
tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä
määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme
suhdetta seuran toimintaan osallistuviin. Tässä tietosuojaselosteessa
on käsitelty niitä periaatteita, joita seura
toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä.
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa
asioissa:
Esa Heiskanen
Lahden Fotoklubi ry
[email protected]
P. 045 313 0305


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka
seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen
yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste
on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin
käsittelyn tarkoituksiin:
• Jäsenyyksien ylläpito
• Kilpailutoiminnan toteuttaminen
• Sähköinen jäsenviestintä
• Toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä jäsenestä seuraavia käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen
ryhmiä:
• Yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot
• Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät
tiedot sekä muut jäsenen suostumuksella kerätyt
tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

• Rekisterinkäsittelijän (jäsenvastaava) tai hänen
ollessa esteellinen, hallituksen puheenjohtajan,
järjestelmään syöttämät tiedot
• SKSL ry:n (Suomen Kameraseurojen Liitto)
rekisterit ja kilpailujärjestelmät

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen
yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi
kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin
käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai
muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös jäsensuhteen tai
muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Hallituksen jäsenet, jonka työtehtävien toteuttamiseksi
henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voi käsitellä henkilötietoja
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Lahden Fotoklubi ry:n toimesta EU:n ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lahden Fotoklubi ry ei myy tai vuokraa rekisteröidyn
henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Lahden Fotoklubi ry:n jäsenrekisteri on tallennettu kolmannen osapuolen
pilvi-pohjaiseen järjestelmään.

Tietojen luovuttaminen

• Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja
toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin
voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla
tavalla.
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä
tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että
tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että
tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa,
jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten
keinojen avulla suojattuja.
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä
rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä, joiden työtehtävien
suorittaminen sitä edellyttää. SKSL ry:n (Suomen Kameraseurojen Liitto)
rekisterin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: http://www.sksl.fi/wp-content/uploads/2018/10/Tietosuojaseloste_SKsL2018.pdf

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan
15–21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää
tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen
käsittelyä.
Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää
sähköpostitse: Esa Heiskanen [email protected]
Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti esimerkiksi
jäsentapaamisissa.
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.
Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla
tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle,
joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.