Säännöt

FotoKlubi.Lahti ry Säännöt
 1. § Yhdistyksen nimi on FotoKlubi.Lahti ry ja sen kotipaikka on Lahti.
 2. § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää: kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia; järjestää valokuvausnäyttelyitä, -kilpailuja ja -retkiä, harjoittaa tiedotus-, kerho- ja neuvontatoimintaa; järjestää koulutustilaisuuksia; voi toimia yhteistyössä kotimaisten järjestöjen kanssa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.
 3.  § Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä (ikä 15 – 22 vuotta), kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen varsinaisena-, nuoriso-, ja kunniajäsenenä sekä kunniapuheenjohtajana voi olla yksityinen henkilö. Kannattavana jäsenenä voi olla oikeus-toimikelpoinen yhteisö tai säätiö.
 4. § Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
  Jäsen katsotaan nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona hän täyttää 22 vuotta.
  Kunniajäseneksi sekä kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen sekä kunniapuheenjohtaja valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä vuosikokouksessa ja päätös edellyttää, että vähintään 3/4 läsnä olevista jäsenistä kannattaa esitystä.
 5. § Varsinainen jäsen ja nuorisojäsen maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun. Nuorisojäsenelle voidaan määrätä alempi jäsenmaksu.
  Yhdistyksen jäsenille voidaan heidän toimiessaan luottamus- ja toimihenkilöinä myöntää alennettu jäsenmaksu tai poistaa se kokonaan. Kannattavan jäsenen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsen sekä kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksusta.
  Jäsen voi erota jäsenyydestä heti halutessaan ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle.
  Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Hallitus on yhdistyslain 14.§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsen yhdistyksestä välittömästi. Erottamispäätös astuu voimaan välittömästi mutta siitä voidaan valittaa yhdistyksen vuosikokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallituksella 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.
  Jäsen- ja liittymismaksua ei palauteta.
 6. § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 2 – 5 kahdeksi vuodeksi
  valittua jäsentä, joita puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Hallitus kokoontuu
  puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos
  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä
  tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen
  jäsenten uudelleen valintaa ei ole rajoitettu.
 7.  § Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
  sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita hallituksen
  ulkopuolelta.
 8.  § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
  Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen hallituksen jäsenen yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
 9. § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan
  toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 10. § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle
  viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 11. § Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa
  yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian
  käsittelemistä varten.
  Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsu on
  postitettava tai lähetettävä sähköpostitse jäsenille ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen käyttämässä
  sosiaalisen median työkalussa esim. yhdistyksen Facebook- tai kotisivuilla.
 12. § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen jos se on laillisesti koolle kutsuttu.
  Asiaäänestyksessä päätökseksi tulee mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ja
  vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ellei näistä säännöistä muuta johdu.
  Puheenjohtajan vaalissa edellytetään että valittava saa yli puolet annetuista äänistä.
  Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä, nuorisojäsenillä ja kunniajäsenillä sekä
  kunniapuheenjohtajilla yhtäläinen äänioikeus. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.
 13. § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
  Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä
  ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
  Päätetään jäsenmaksujen ja uusien jäsenten liittymismaksujen suuruudesta.
  Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
  Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.
  Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
  Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
  tarkastamaan.
  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 14. § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa tai vuosikokouksessa päätettäväksi tehköön siitä kirjallisen esityksen hallituksella niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.
 15. § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17. ja 18. §:ssä mainituista asioista.
 16. § Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa alaansa liittyvää koulutus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa.
 17. § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 4/5 läsnä olevista jäsenistä.
 18. § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa joissa muutosta kannattaa vähintään 3/4 läsnä olevista jäsenistä.
  Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen mukaan.